Obwieszczenie o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Budowe Miejsca Obsługi Podróżnych typ II w miejscowości Występa

2011-04-07 1454
Art. czytany: 1627 razy

Łączna, dn. 06.04.2011 r.
T.6220.1.2011
Znak: T/7627/01/10OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
informuję
o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Miejsca Obsługi Podróżnych typ II wraz z budynkiem hotelowo-usługowym i stacją paliw płynnych w miejscowości Występa gmina Łączna, przy drodze ekspresowej nr 7, powiat Skarżysko-Kamienna”.
Decyzja została wydana na wniosek Pana przez Jerzego Wydrycha, właściciela F.H.U. „WYDRYCH” Bar Echa Leśne w dniu 04.04.2011 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 7 w godzinach pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Powyższe obwieszczenie umieszczono:
• na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna
oraz w pobliżu miejsca inwestycji
• na stronie BIP Urzędu Gminy Łączna: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.