UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 31 marca 2011r.

2011-04-11 0823
Art. czytany: 2429 razy

UCHWAŁA NR VI/34/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011r.


w sprawie przekazania prowadzenia Szkoły Podstawowej
im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance
Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.' h ' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) i art.5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:§ 1

Z dniem 1 września 2011r. przekazuje się prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Mieczysława Kowalskiego w Zaleziance z klasami I-III i oddziałem przedszkolnym Stowarzyszeniu Rozwoju Społecznego „Zalezianka” z siedzibą w Zaleziance 53, Gm. Łączna, zarejestrowanemu w KRS przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem 0000381227.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr VI/34/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011r.


Zgodnie z art. 5 ust.5g ustawy o systemie oświaty, jednostka samorządu terytorialnego, będąca organem prowadzącym szkołę liczącą nie więcej niż 70 uczniów, na podstawie uchwały organu stanowiącego tej jednostki oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może przekazać, w drodze umowy, osobie prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub osobie fizycznej, prowadzenie takiej szkoły.
Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego „Zalezianka”, w dniu 21 marca 2011 roku zwróciło się z wnioskiem w tej sprawie do Rady Gminy Łączna.
W/w inicjatywa jest popierana przez mieszkańców Zalezianki.
Jednocześnie, Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o nieodpłatne użyczenie całej nieruchomości wraz z jej wyposażeniem.
Stowarzyszenie wnosi także o uruchomienie z dniem 1 września 2011r. Szkoły o strukturze organizacyjnej klas I-VI wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
Aktualnie, w klasach łączonych tej szkoły, w oddziałach I-III naukę pobiera 21 uczniów oraz 7 uczniów w oddziale przedszkolnym.
Koszty związane z prowadzeniem w/w szkoły Stowarzyszenie finansować będzie z otrzymywanej na ten cel dotacji z Gminy.
Stowarzyszenie samodzielnie zatrudni niezbędną kadrę pracowniczą, gwarantującą właściwe prowadzenie szkoły.
Główną przyczyną przekazania szkoły są warunki demograficzne w obwodzie szkoły i wysokie koszty utrzymania placówki.