OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna”.

2011-05-23 1549
Art. czytany: 1495 razy

Łączna, dnia 20.05.2011
Znak: T.602.2.2011.NK
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowywania projektu dokumentu

Na podstawie art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Wójt Gminy Łączna informuje, że przystąpiono do opracowania
„Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna”.
Opracowanie „Programu” poprzedzone będzie:
1. Szczegółową inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest, wykonaną na terenie gminy Łączna przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ul. Wybickiego 7, 31-261 KRAKÓW.
2. Oceną stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną podczas spisu z natury.

Zakres „Programu” obejmować będzie:
• Informacje ogólne dotyczące azbestu.
• Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, przeprowadzona w warunkach terenowych – tzw. „spis z natury” (ankiety pozyskane przez Wykonawcę z terenu gminy wraz z oceną będą stanowić załącznik do opracowania).
• Ocena stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzona w warunkach terenowych.
• Możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
• Wartość nakładów finansowych koniecznych do demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.
• Sposoby i możliwości pozyskania środków finansowych.
• Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Zapoznanie się z dokumentacją będzie możliwe po wykonaniu projektu dokumentu.
Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu gminy Łączna” można składać w formie pisemnej lub do protokołu w Urzędzie Gminy
w Łącznej (właściwym do rozpatrzenia) – pok. nr 7 w godz. urzędowania w terminie do dnia 15.06.2011r.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości posiadający wyroby zawierające azbest proszeni są o udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi
i Energią PAN w Krakowie na temat użytkowanych wyrobów zawierających azbest, a także składanie do Urzędu Gminy w Łącznej – pok. nr 7, w terminie do 15 czerwca 2011r.:
1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania”,
2) „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest