OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza

2011-07-07 1032
Art. czytany: 1811 razy


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 05.07.2011r.
Znak: IG.III.7820.9.2011

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.05.2011r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami
z dnia: 22.06.2011r., 28.06.2011r., 01.07.2011r., Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika,
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza wraz z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa - Kraków”, na terenie gmin: Łączna i Zagnańsk.
Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Informuje się, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Skarbu Państwa.
Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
Gmina Łączna
obręb 11 Występa, numery działek: 109/2 (109/3, 109/4), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 124/1 (124/6, 124/7), 124/3 (124/8, 124/9), 124/4 (124/10, 124/11), 124/5 (124/12, 124/13), 125/2 (125/3, 125/4), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 129/1 (129/4, 129/5, 129/6), 129/2 (129/7, 129/8, 129/9), 129/3 (129/10, 129/11, 129/12), 130 (130/1, 130/2, 132/3), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 132 (132/1, 132/2, 132/3), 133 (133/1, 133/2, 133/3), 134 (134/1, 134/2, 134/3), 135 (135/1, 135/2, 135/3), 136/8 (136/9, 136/10, 136/11), 137/6 (137/9, 137/10, 137/11), 137/8 (137/12, 137/13), 138/2 (138/3, 138/4), 139/2 (139/3, 139/4), 140/2 (140/3, 140/4), 141 (141/1, 141/2), 142/1 (142/4, 142/5), 143/2 (143/3, 143/4),

Gmina Zagnańsk
obręb 11 Zachełmie, numery działek: 1388/2 (1388/3, 1388/4, 1388/5), 1389/8 (1389/9, 1389/10, 1389/11),
obręb 4 Gruszka, numery działek: 1284/14 (1284/17, 1284/18, 1284/19, 1284/20, 1284/21), 1284/15 (1284/22, 1284/23, 1284/24, 1284/25, 1284/26), cz. 1272/5,
- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów
i budynków numerami działek:
Gmina Łączna
obręb 11 Występa, 109/1, 119 (119/2), 120 (120/2), 121 (121/2), 123 (123/2), 125/1, 125/2 (125/4), 126/1, 126/2, 137/6 (137/10), 143/1,
obręb 11 Zachełmie, 1388/2 (1388/4), 1389/8 (1389/10),
obręb 4 Gruszka, 1270/2, 1284/12, 1284/14 (1284/20), 1284/15 (1284/26), 1284/16, 1285/2.
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Zaznacza się, że zgodnie z art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art. 11d ust. 10
ww. ustawy).
Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 ÷ 15:30.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania.
W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż nieruchomości, nabycie nieruchomości, zasiedzenie itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów
i budynków we właściwym starostwie powiatowym, a następnie przedstawić w tut. organie stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany.