Obwieszczenie o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja)

2011-07-08 1327
Art. czytany: 1434 razy

Łączna, dn. 08.07.2011 r.
Znak: T.602.1.2011

Obwieszczenie
o projekcie „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja)

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna
zawiadamia o:

możliwości zapoznania się z projektem „Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Każdy ma prawo do:

• Zapoznania się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pok. nr 7 lub na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl
w zakładce Komunikaty.
• Składania uwag i wniosków- w formie pisemnej, ustnie do protokołu, w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: n.karczewska@bip.doc.pl w terminie 21 dni od daty jego ogłoszenia tj. od 08.07.2011 r. do 29.07.2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy
w Łącznej ul. Kamionki 60, pok. Nr 7.
• Uwagi i wnioski złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
• Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łączna.