OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Łączna w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Łączna znak: T/7331/11/18/09 z dnia 15.03.2011 r.

2011-07-12 1037
Art. czytany: 1775 razy

Łączna, dn. 11.07.2011 r.

T.6220.2.2011
Znak: T/7331/11/20/09

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY Łączna

Zgodnie art. 113 §1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się, że dnia 11.07.2011 r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Łączna, znak: T.6220.2.2011, T/7331/11/19/09 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Łączna znak: T/7331/11/18/09 z dnia 15.03.2011 r. o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg dojazdowych do zbiornika wodnego Jaśle o nr 1516001
i 1516007 o łącznej długości 3800m”.
Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pok. Nr 7.
Na postanowienie służy zażalenie wniesione do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Łączna w terminie 7 dni od daty doręczenia.
Niniejsze obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.