WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE - MŁODSZY REFERENT DO SPRAW BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

2011-07-15 1107
Art. czytany: 2254 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE


1. Stanowisko pracy:
MŁODSZY REFERENT DO SPRAW BUDOWNICTWA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
(wymiar czasu pracy: 1 etat)

2. Wymagania niezbędne:
Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa pakietów MS Office,
b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,
c) ogólna znajomość spraw i zagadnień prawnych dotyczących zakresu obowiązków i wymagań.


4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
1) przygotowanie materiałów niezbędnych do sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów w drodze przetargowej i bezprzetargowej, sprzedaż budynków i innych urządzeń oraz wolnych lokali i garaży w drodze przetargu, oraz sprzedaż lokali mieszkalnych w domach na rzecz najemców,
2) przekazywanie gruntów gminnych w dzierżawę, najem i użyczenie,
3) prowadzenie rejestru umów,
4) prowadzenie spraw związanych ze scalaniem i podziałem,
5) komunalizacja mienia Skarbu Państwa na rzecz Gminy,
6) regulowanie stanu prawnego nieruchomości będących we władaniu Gminy,
7) prowadzenie spraw dotyczących numeracji porządkowej nieruchomości na wniosek stron,
8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji w ramach prowadzonych zadań,
9) dokonywanie okresowej oceny aktualności studium i planów miejscowych,
10) wydawanie za opłatą administracyjną wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna oraz uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru wydanych wypisów i wyrysów.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: pełny etat,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy w Łącznej – Wydział Techniczny,
c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 26 lipca 2011r. do godz. 15.30 .
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961
kom. 692 359 680 ”