Uchwała Nr IV/20/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 10 lutego 2011 roku

2011-07-15 1119
Art. czytany: 796 razy

Uchwała Nr IV/20/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 roku.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łączna na lata 2011-2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łączna na lata 2011-2014 obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym wydatki:
- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy
2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe:
3) wynik budżetu Gminy:
4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu:
5) przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
6) kwotę długu Gminy , w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1- 6, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 4,
2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt.1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
§ 5
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.