UCHWAŁA NR IV/21/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 10 lutego 2011

2011-07-15 1119
Art. czytany: 1109 razy

UCHWAŁA NR IV/21/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,
art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258
ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14 788 000 zł, z tego:
a) dochody bieżące 11 854 615 zł
b) dochody majątkowe 2 933 385 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 700 000 zł, z tego:
a) wydatki bieżące 10 637 377 zł
b) wydatki majątkowe 6 062 623 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w roku budżetowym 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie
z załącznikiem nr 4
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku
budżetowym w wysokości 4 614 823 zł,
a) wydatki bieżące 22 000 zł
b) wydatki majątkowe 4 592 823 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 2
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 912 000 zł, który
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie -1 776 415 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów
i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 585 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 025 585 zł, rozchody
w wysokości 1 113 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 24 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe
§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową
realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8
§ 6. Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73
300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
oraz wydatki w kwocie 35 000 zł na realizację zadań określonych
w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz.
U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla
samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 087 000 zł,
wydatki – 1 086 650 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 3
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych
rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 125 105 zł;
wydatki – 125 105 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.
§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu:
1) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie
2 890 000 zł, w tym: z tytułu kredytów - w kwocie 1 776 415 zł,
w tym kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem
dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.
w kwocie - 1 040 000 zł,
2) Spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych
kredytów 1 113 585 zł
§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot
wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania
przejściowego i planowanego deficytu budżetu .
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami
w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do
dokonywania przeniesień w planie wydatków,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach
bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
gminy.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody budżetu gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki budżetu gminy na 2011 r.
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do
poniesienia w 2011 roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 5
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik6.pdf
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik7.pdf
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 6
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik8.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2011
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik9.pdf
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
na 2011 r.
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik10.pdf
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2011 r.
Id: HWGIU-JLUIG-QSIWK-KIMYN-GNTIR. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik11.pdf
Dotacje przedmiotowe w 2011 roku
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik12.pdf
Dotacje podmiotowe w 2011 roku
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr
IV/21/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 10 lutego 2011 r.
Zalacznik13.pdf
Dotacje celowe w 2011 roku