UCHWAŁA NR VI/36/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 31 marca 2011 r

2011-07-15 1120
Art. czytany: 787 razy

UCHWAŁA NR VI/36/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 25 739 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
dochodów po zmianie wynosi 14 813 739 zł
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 25 739 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
wydatków po zmianie wynosi 16 725 739 zł.
§ 3. Aktualizuje się załącznik Nr 3 i Nr 13 do uchwały budżetowej zgodnie
z załącznikiem Nr 3 i Nr 5 do niniejszej uchwały.
W związku ze zmianami określonymi w załączniku 2 aktualizuje się załącznik nr 7 do
uchwały budżetowej zgodnie z załącznikami Nr 4 do niniejszej uchwały,
§ 4. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.776.415 zł , w tym kredyty
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 u.f.p. w kwocie – 1 040 000 z ł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: NWLLX-YURGX-EMIMY-OMVIK-EKXTM. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/36/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Dotacje celowe w 2011 roku