UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 maja 2011 r

2011-07-15 1122
Art. czytany: 789 razy

UCHWAŁA NR VII/46/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211 ust 5, art. 212 ust.
1 pkt 1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 154.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 1. Plan
dochodów po zmianie wynosi 15.038.255,50 zł.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 376.387,50 zł zgodnie z zał. Nr 2. Plan
wydatków po zmianie wynosi 17.172.255,50 zł.
§ 3. Aktualizuje się załączniki Nr 3, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 do uchwały budżetowej
zgodnie z załącznikami Nr 3, 4 , 5, 6, 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Zmienia się zapisy § 3 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie:
1. § 3.1 Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 134 000 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
2. 1) kredytów w kwocie 1.926.415 zł
3. 2) wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 207
585 zł
4. 2. Przychody budżetu 3 247 585 zł, rozchody 1 113 585 zł zgodnie z załącznikiem Nr
5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Zmienia się zapisy § 10 ust.1 uchwały budżetowej, który otrzymuje brzmienie
”sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 926 415 zł, w tym kredyty
zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których
mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 u.f.p w kwocie – 1 040 000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: XNVFA-BNVDR-PDUQR-AOMWB-NNAAK. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik1.pdf
Dochody
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik2.pdf
Wydatki
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik3.pdf
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011
roku
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik4.pdf
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na
2011 rok
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik5.pdf
Id: XNVFA-BNVDR-PDUQR-AOMWB-NNAAK. Podpisany Strona 3
Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik6.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/46/2011
Rady Gminy Łączna
z dnia 30 maja 2011 r.
Zalacznik7.pdf
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.