Przetarg na wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki.

2011-07-25 1654
Art. czytany: 1325 razy

Łączna: Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki, w meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie szatni w ławki szatniowe.
Numer ogłoszenia: 215696 - 2011; data zamieszczenia: 25.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglaczna.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki, w meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie szatni w ławki szatniowe..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia sal dydaktycznych i pomieszczeń administracyjno obsługowych w kompleksie oświatowym w miejscowości Kamionki, w meble szkolne i biurowe oraz wyposażenie szatni w ławki szatniowe, zgodnie z załącznikiem nr 6 do nin. specyfikacji. 2. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe i musi posiadać certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności producenta. Meble szkolne muszą być wykonane wg obowiązujących norm: PN- EN. Dostawa nastąpi transportem i na koszt Wykonawcy do pomieszczeń kompleksu oświatowego w Kamionkach. Dostawa mebli i sprzętu sportowego musi odbywać się w godzinach ustalonych z Zamawiającym. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż przedstawione w opisie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 39.16.00.00-1, 39.16.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru stanowiącego

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 100.000 zł każda

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie