UCHWAŁA NR VII/55/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 maja 2011 r.

2011-08-08 1342
Art. czytany: 1087 razy

UCHWAŁA NR VII/55/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm. ) Rada Gminy Łączna, po przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Osełków, uchwala Statut Sołectwa Osełków
o następującej treści:
Rozdział 1.
Nazwa, obszar i zakres działania, siedziba oraz informacje wstępne.
§ 1.
1. Sołectwo Osełków jest jednostką pomocniczą Gminy Łączna.
2. Obszar Sołectwa Osełków obejmuje obręb wsi Osełków i Stawik.
3. Siedzibą organów sołectwa jest miejscowość Osełków.
§ 2. 1. Organy Sołectwa działają zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Łączna,
3) niniejszego statutu.
2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest dalej mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Łączna;
2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo Osełków w Gminie Łączna.
3) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Łączna;
4) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Łączna;
5) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Łączna;
6) Zebraniu wiejskim - należy przez to rozumieć Zebranie Wiejskie Sołectwa
Osełków w Gminie Łączna;
Rozdział 2.
Zadania i sposób ich realizacji
§ 3. Do zadań sołectwa należy:
1. Współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz
mieszkańców sołectwa.
2. Reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy oraz
w uzasadnionych wypadkach na zewnątrz gminy.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 2
3. Tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym wszystkich
mieszkańców sołectwa.
4. Zgłaszanie do organów gminy projektów przedsięwzięć dotyczących budowy,
rozbudowy i remontów.
5. Realizacja wydatków z funduszu sołeckiego zgodnie z przyjętym planem.
6. Współudział w utrzymaniu porządku i czystości na obszarze sołectwa.
7. Wydawanie opinii na wniosek Rady Gminy oraz z własnej inicjatywy
w szczególności w sprawach dotyczących:
1) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie
dotyczącym obszaru sołectwa;
2) zmian statutu sołectwa;
3) przepisów porządkowych;
4) szkół podstawowych i przedszkoli;
5) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie
sołectwa;
6) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowościom;
7) użytkowania dróg gminnych.
8) rozpatrywania spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu,
rekreacji i innych związanych z miejscem zamieszkania.
§ 4. Sołectwo współdziałając z organami gminy może wyrażać opinie
w sprawach:
1. Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru
sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych
przy granicy sołectwa.
2. Remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy
dróg, ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, terenów rekreacyjnych i urządzeń
sportowych.
3. Zmian rozmieszczenia przystanków komunikacji.
4. Zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy
społecznej, sportu, rekreacji znajdujących się na terenie sołectwa.
5. Projektów innych rozstrzygnięć organów gminy w części dotyczącej sołectwa.
§ 5. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:
1. Podejmowanie uchwał.
2. Wydawanie opinii.
3. Uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych
i gospodarczych.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 3
4. Przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych
i gospodarczych.
5. Współpracę w organizacji spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta
z mieszkańcami sołectwa.
6. Współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy Łączna.
Rozdział 3.
Organy sołectwa
§ 6. Organami sołectwa są:
1. zebranie wiejskie,
2. sołtys.
§ 7. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest zebranie wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Rada Sołecka jest pomocniczym organem opiniodawczo-doradczym.
4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata.
§ 8. 1. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy: 1) uchwalanie rocznego
planu wydatków sołectwa w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku
poprzedzającego rok budżetowy; 2) rozpatrywanie sprawozdania sołtysa z wykonania
rocznego planu wydatków sołectwa; 3) wybór i odwoływanie sołtysa i członków rady
sołeckiej oraz stwierdzanie wygaśnięcia ich mandatu; 4) opiniowanie projektów
uchwał na prośbę Rady Gminy; 5) podejmowanie inicjatyw społecznych
i gospodarczych; 6) podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach sołectwa.
§ 9. 1. Członkami zebrania wiejskiego są stali mieszkańcy sołectwa posiadający
czynne prawo wyborcze. 2. Osoby uprawnione do udziału w zebraniu wiejskim
odnotowują swoją obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu,
w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu
zebrania i służy do stwierdzenia prawomocności obrad.
§ 10. 1. Zebrania wiejskie zwołuje sołtys: 1) z inicjatywy własnej; 2) na pisemny
wniosek 1/5 uprawnionych mieszkańców sołectwa; 3) na pisemny wniosek rady
sołeckiej; 4) na pisemny wniosek Wójta Gminy. 2. Miejsce i termin zebrania
wiejskiego ustala i podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń sołtys -
najpóźniej 7 dni przed dniem obrad zebrania wiejskiego. 3. Zebrania wiejskie
zwołuje się, w miarę istniejących potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 4.
W przypadku gdy sołtys nie zwoła zebrania, o którym mowa w § 10 pkt 3, zebranie
zwołuje Wójt na wniosek zainteresowanych mieszkańców.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 4
§ 11. 1. Obrady zebrania wiejskiego prowadzi sołtys lub upoważniony przez
sołtysa członek rady sołeckiej. 2. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie
projektu przedstawionego przez sołtysa. 3. Porządek obrad może być zmieniony lub
uzupełniony na wniosek każdego członka zebrania wiejskiego. 4. Wniosek złożony
zgodnie z ust. 3 zostaje uwzględniony, jeżeli popiera go zwykła większość obecnych
członków zebrania wiejskiego. 5. Członkowie zebrania wiejskiego są zobowiązani do
podpisania listy obecności.
§ 12. Udział w zebraniu wiejskim obejmuje uprawnienia do: 1) zgłaszania
inicjatyw uchwałodawczych; 2) głosu w dyskusji; 3) zadawania pytań; 4) żądania
utrwalenia w protokole własnych wniosków i wypowiedzi; 5) zgłaszania kandydatur
i kandydowania.
§ 13. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów
w głosowaniu jawnym, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Głosu
w dyskusji udziela sołtys lub prowadzący zebranie. 3. Uchwały zebrania wiejskiego
podpisuje sołtys. 4. Przebieg obrad zebrania wiejskiego jest protokołowany
każdorazowo przez protokolanta, którego wyznacza sołtys lub przewodniczący
zebrania spośród członków zebrania. 5. Protokoły zebrania wiejskiego podpisuje
przewodniczący zebrania oraz protokolant. Do protokołu dołącza się listę obecności
uczestników zebrania. 6. Protokoły z zebrań wiejskich przechowuje sołtys do końca
swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu Gminy w celu archiwizacji. 7.
Uchwały zebrania wiejskiego sołtys podaje do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
§ 14. Do zakresu działania sołtysa należy w szczególności: 1) wykonywanie
uchwał zebrania wiejskiego; 2) reprezentowanie sołectwa wobec organów Gminy
oraz w uzasadnionych przypadkach na zewnątrz; 3) zwoływanie posiedzeń rady
sołeckiej; 4) kierowanie akcją pomocy w sołectwie oraz w razie wypadków losowych
i klęsk żywiołowych, a w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta; 5)
uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta; 6) uczestniczenie
w posiedzeniach Rady Gminy; 7) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdań ze
swojej działalności oraz działalności rady sołeckiej; 8) składanie sprawozdań
z wykonania planu wydatków sołectwa, najpóźniej do 31 marca roku następującego
po roku, którego dotyczy plan do skarbnika gminy; 9) przygotowywanie projektów
uchwał zebrania wiejskiego; 10) kierowanie bieżącymi sprawami sołectwa z zakresu
administracji publicznej; 11) załatwianie bieżących spraw związanych
z zarządzaniem mieniem komunalnym; 12) współdziałanie z organami Gminy
Łączna w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych; 13)
opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych
organom gminy; 14) organizowanie spotkań radnych Gminy Łączna i Wójta
z mieszkańcami sołectwa; 15) zgłaszanie wniosków do komisji Rady Gminy; 16)
tworzenie warunków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Gminy Łączna;
17) nadzorowanie prac wykonywanych na rzecz sołectwa.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 5
§ 15. 1. Pełnienie obowiązków sołtysa ma charakter społeczny. 2. Rada Gminy
ustanawia w formie uchwały zasady, na jakich sołtysowi przysługuje dieta oraz zwrot
kosztów podróży służbowej.
§ 16. 1. Sołtys współdziała z radą sołecką. 2. Rada sołecka składa się z minimum
3 osób. 3. Pracami rady sołeckiej kieruje sołtys. 4. Sołtys może wyznaczyć swojego
zastępcę spośród członków rady sołeckiej. 5. Do zadań rady sołeckiej należy
w szczególności: 1) wspomaganie działalności sołtysa poprzez wydawanie opinii; 2)
proponowanie porządku obrad zebrania wiejskiego; 3) zbieranie wniosków i innych
wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa; 4) utrzymywanie kontaktów
z organizacjami społecznymi współpracującymi z jednostkami samorządu
terytorialnego.
§ 17. 1. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się w miarę potrzeb. 2. O terminie
posiedzenia rady sołeckiej zawiadamia sołtys. 3. W posiedzeniach rady soleckiej
mogą uczestniczyć radni lub inne zaproszone osoby bez prawa głosowania. 4.
Przebieg zebrania Rady Sołeckiej jest każdorazowo protokołowany. Protokoły
przechowuje sołtys do końca swojej kadencji, po czym przekazuje je do Urzędu
Gminy w celu archiwizacji.
Rozdział 4.
Zarządzanie mieniem sprawy finansowe
§ 18. 1. Sołtys zarządza przekazanym sołectwu mieniem komunalnym w ramach
zwykłego zarządu. 2. Rada określa zasady przekazywania mienia, którym mowa
w ust. 1, odrębną uchwałą. 3. Składniki mienia komunalnego zakupione ze środków
wyodrębnionych dla sołectwa lub przekazanych pozostają w posiadaniu sołectwa,
o ile rada nie postanowi inaczej.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 6
§ 19. 1. Wójt w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy
informuje sołtysa o wysokości środków finansowych dla sołectwa. 2. Po otrzymaniu
informacji od Wójta Sołtys zwołuje zebranie wiejskie, na którym uchwala się
wniosek sołectwa zawierający roczny plan wydatków z określeniem zadań, kosztów
i uzasadnieniem. 3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 sołtys przekazuje Wójtowi
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy. 4. Sołtys, po
otrzymaniu od Wójta informacji o odrzuceniu wniosku z powodu nie spełnienia
wymogów określonych w pkt. 3 może podtrzymać wniosek, kierując go do Rady
Gminy za pośrednictwem Wójta w terminie 7 dni od otrzymania informacji. 5.
Wniosek sołtysa Rada Gminy rozpatruje w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
6. Budżet sołectwa tworzą: 1) przychody własne pochodzące z gospodarowania
mieniem gminnym i przekazanego mienia komunalnego; 2) środki przyznane
uchwałą rady gminy na wykonanie dodatkowych zadań zleconych sołectwu a nie
objętych planem finansowym; 3) wpłaty osób fizycznych i prawnych udostępnione
sołectwu w drodze uchwały rady gminy. 7. W ramach budżetu Gminy może być
wyodrębniony fundusz sołecki na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego
2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420 z późn. zm. ). 8.
W przypadku przekazania sołectwu dodatkowych zadań, z którymi wiążą się wydatki
nieuwzględnione w rocznym planie wydatków sołectwa, otrzymuje ono środki
finansowe niezbędne do wykonywania tych zadań.
§ 20. 1. Sołtys jest osobą upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa. 2. Jeżeli sołtys z przyczyn nie powodujących wygaśnięcie jego mandatu nie
może czasowo wykonywać swoich obowiązków, Wójt wyznacza spośród członków
rady sołeckiej osobę upoważnioną do dysponowania środkami finansowymi
sołectwa.
§ 21. 1. Obsługę finansowo-księgową sołectwa zapewnia Wójt. 2. Przed
obciążeniem sołectwa kosztami prac wykonywanych na rzecz sołectwa wymaga się
pisemnej akceptacji sołtysa na dokumencie obciążeniowym.
Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością zebrania wiejskiego i sołtysa
§ 22. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawowana jest na podstawie
kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. 2. Kontrola
działalności organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie
działalności organów poddanych kontroli.
§ 23. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa sprawuje rada gminy. 2. Funkcję,
o której mowa w ust. 1, rada gminy realizuje poprzez działania własne lub
wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
§ 24. 1. Organy wymienione w § 23 mają prawo bezpośredniego wglądu
w działalność organów sołectwa. 2. Kontrola działalności organów sołectwa
dokonywana jest na zlecenie rady gminy, jednak nie rzadziej niż jeden raz na cztery
lata.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 7
§ 25. Członkowie organów wymienionych w § 23, w związku z wykonywanymi
zadaniami z zakresu kontroli działalności organów sołectwa, mają prawo do: 1)
swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność organów
sołectwa; 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z działalnością organów
sołectwa; 3) przeprowadzania oględzin składników mienia będących w posiadaniu
sołectwa; 4) żądania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień; 5)
korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych
jednostkach organizacyjnych.
§ 26. 1. Członek organów wymienionych w § 23 podlega wyłączeniu od kontroli,
na wniosek lub z urzędu, jeżeli wyniki kontroli mogłyby oddziaływać na jego prawa
lub obowiązki, na prawa lub obowiązki małżonka albo osoby pozostającej z nim
faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia
bądź osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Członek
organów wymienionych w § 23 może być wyłączony od kontroli, na wniosek lub
z urzędu, w każdym czasie, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego
bezstronności. 3.O przyczynach powodujących wyłączenie członka organów
wymienionych w § 23 niezwłocznie zawiadamia się przewodniczącego rady gminy.
§ 27. 1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy
wymienione w § 23 przedstawiają w protokole kontroli. 2. Protokół kontroli zawiera
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności organu sołectwa,
w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych. 3. Protokół
pokontrolny otrzymuje również kontrolowany organ sołectwa.
§ 28. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania przydzielonych sołectwu środków
finansowych rada gminy zleca komisji rewizyjnej.
§ 29. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawowany jest na
podstawie kryterium zgodności z prawem. 2. Organami nadzoru nad działalnością
organów sołectwa jest Rada Gminy i Wójt.
Rozdział 6.
Wybory sołtysa i rady sołeckiej
§ 30. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej są powszechne, równe,
bezpośrednie, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym. 2. Wybór sołtysa
i wybór rady sołeckiej następuje w dwóch oddzielnych głosowaniach.
§ 31. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) sołtysa i członków rady
sołeckiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat
i stale mieszka na obszarze sołectwa. 2. Nie mają prawa wybierania osoby: 1)
pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) pozbawione
praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) ubezwłasnowolnione
prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 32. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobie mającej
prawo wybierania (czynne).
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 8
§ 33. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kolejną kadencję zarządza Wójt
w terminie 2 miesięcy od dnia objęcia funkcji. 2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej
odbywają się w terminie do trzech miesięcy od dnia ich zarządzenia. 3. W razie
konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członka rady sołeckiej przed
upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 30 dni od
wystąpienia ich przyczyny.
§ 34. 1. Zebranie wiejskie dla wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje
Wójt. W tym celu Wójt określa miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz wyznacza
przewodniczącego. 2. Zawiadomienie Wójta o zwołaniu zebrania wiejskiego dla
wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców
sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 35. 1. Członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji
przez zebranie wiejskie. 2. W sprawie odwołania członków rady sołeckiej stosuje się
przepisy § 46.
§ 36. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej, na zebraniu
wiejskim wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/5 uprawnionych
mieszkańców sołectwa. 2. O ile wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności
wymaganej liczby mieszkańców, wybory w nowym terminie tj. po upływie 15 minut
od terminu zwołania pierwszego zebrania mogą być przeprowadzone bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu. 3. Uprawnieni mieszkańcy zebrania są zobowiązani do
podpisania listy obecności. Osoba, która odmówi podpisania listy obecności traci
prawo do udziału w głosowaniach. 4. Do udziału w zebraniu wiejskim uprawnieni są
wszyscy, którzy w dniu jego zwoływania są stałymi mieszkańcami sołectwa oraz
posiadają czynne i bierne prawo wyborcze. Posiadanie czynnego i biernego prawa
wyborczego w wyborach do organów gminy określa się według przepisów ustawy -
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
§ 37. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej
3 członków wybranych spośród uprawnionych mieszkańców sołectwa. 2. Członkiem
komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3.
Wybór członków komisji przeprowadza przewodniczący zebrania wiejskiego. 4.
Wybór członków komisji odbywa się w głosowaniu jawnym. 5. Członkami komisji
zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 6.
Przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 38. 1. Do zadań komisji należy: 1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 2)
przygotowanie kart go głosowania; 3) przeprowadzenie głosowania; 4) sporządzenie
protokołu z przeprowadzonych wyborów. 2. Protokół podpisuje przewodniczący
komisji, jej członkowie oraz przewodniczący zebrania i podają go bezzwłocznie do
publicznej wiadomości. 3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik
do protokołu zebrania wiejskiego.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 9
§ 39. 1. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbywają się spośród
nieograniczonej liczby kandydatów mających prawo wybieralności, zgłoszonych
ustnie na zebraniu wiejskim. 2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić
zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej
kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej. 3. Po zarejestrowaniu
przez komisję wszystkich kandydatów, przewodniczący komisji zgłasza zebraniu
wiejskiemu wniosek o zamknięcie listy kandydatów na sołtysa oraz członków rady
sołeckiej. Wniosek podlega przegłosowaniu zwykłą większością głosów obecnych
członków zebrania wiejskiego, w głosowaniu jawnym. 4. Komisja wydaje karty do
głosowania opatrzone pieczęcią urzędu gminy.
§ 40. Głosuje się przez postawienie znaku „X” z prawej strony przy nazwisku
(nazwiskach) kandydata (kandydatów), którego (których) wybieramy.
§ 41. 1. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. 2. Nieważne są głosy na kartach: 1) całkowicie przedartych; 2) bez pieczęci
urzędu gminy; 3) gdzie postawiono więcej znaków „X” przy nazwiskach kandydatów
niż jest mandatów. 3. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazw lub
nazwisk albo poczynienie innych dopisków, nie wpływa na ważność głosu.
§ 42. 1. Za wybranego na sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą
liczbę głosów. 2. Za wybranych na członków rady sołeckiej uważa się kandydatów,
którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. 3. W przypadku równej liczby
głosów przeprowadza się ponowne głosowanie pomiędzy kandydatami o tej samej
liczbie głosów. Ponownego głosowania nie przeprowadza się jeżeli liczba
kandydatów z równą liczbą głosów jest większa niż liczba wybranych członków rady
sołeckiej.
§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje na
skutek: 1) złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji; 2)
pozbawienia praw publicznych i wyborczych oraz ubezwłasnowolnienia na
podstawie prawomocnego wyroku sądu; 3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwa umyślne; 4) śmierci. 2. W przypadkach, o których mowa w ust.
1 wygaśnięcie mandatu stwierdza niezwłocznie zebranie wiejskie.
§ 44. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członka rady sołeckiej
przeprowadza się wybory uzupełniające. Przepisy o trybie wyboru sołtysa lub
członka rady sołeckiej stosuje się odpowiednio. 2. Wyborów uzupełniających członka
rady sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż
3 miesiące.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 10
§ 45. 1. Sołtys i rada sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
wiejskim i mogą być przez zebranie wiejskie odwołani przed upływem kadencji. 2.
Odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje z inicjatywy: 1) 1/5
uprawnionych mieszkańców sołectwa posiadających prawo wybierania zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku; 2) Wójta; 3) Komisji Rewizyjnej Rady zgłoszonej
w formie pisemnego wniosku. 3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać
uzasadnienie, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się w biegu. 4. Odwołanie
sołtysa lub członka rady sołeckiej powinno być poprzedzone wysłuchaniem
zainteresowanego, chyba że osoba ta wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się
z przyczyn leżących po jej stronie.
§ 46. 1. Odwołanie ze stanowiska sołtysa lub członka rady sołeckiej następuje
z powodu: 1) nie wykonywania swoich obowiązków; 2) naruszenia postanowień
statutu i uchwał zebrania; 3) dopuszczenia się czynu dyskwalifikującego w opinii
środowiska. 2. Wniosek o zwołanie zebrania na, którym ma być rozpatrywane
odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołeckiej w przypadkach, o których mowa
w pkt. 1 musi zawierać uzasadnienie i musi być podpisany przez 1/5 uprawnionych
mieszkańców sołectwa. 3. Odwołanie sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem rady
sołeckiej.
§ 47. 1. Zebranie w sprawie odwołania sołtysa w przypadkach o których mowa
w § 43 i 44 zwołuje Wójt, członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys. 2. Zebranie
zwołuje się w terminie 30 dni od zaistnienia przyczyny lub złożenia wniosku.
§ 48. 1. Zebranie wiejskie dla odwołania sołtysa lub pełnego składu rady sołeckiej
i dokonania wyborów przedterminowych zwołuje Wójt, ustalając miejsce, dzień
i godzinę zebrania. Odwołanie następuje na zebraniu wiejskim w głosowaniu tajnym,
zwykłą większością głosów. 2. Przedterminowego wyboru sołtysa lub członków rady
sołeckiej dokonuje się na tym samym zebraniu, które zostało zwołane dla odwołania
sołtysa lub członka rady sołeckiej. 3. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza
się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 3 miesiące. Kadencja sołtysa lub
członków rady sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających
i przedterminowych upływa z dniem zakończenia kadencji sołtysa lub członka rady
sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 33 ust. 1 i 2.
§ 49. Wydatki związane z organizacją przygotowań i przeprowadzeniem wyborów
pokrywane są z budżetu gminy.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 50. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy na zasadach i w trybie dla jego
uchwalenia.
§ 51. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy
ustawy o samorządzie gminnym.
§ 52. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 11
§ 53. Traci moc uchwała Nr 4/I/2006 Rady Gminy w Łącznej z dnia 27 stycznia
2006 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Osełków.
§ 54. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Id: PUJWD-HZOXM-MRJBD-MCTTJ-XPDXS. Podpisany Strona 1
Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/55/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 30 maja 2011r.
Statut Sołectwa Osełków został uchwalony przez Radę Gminy Łączna w 2006
roku. Wobec licznych zmian przepisów wyższego rzędu konieczna jest
aktualizacja oraz uregulowanie niektórych zapisów statutu sołectwa do aktualnego
stanu prawnego. Treść wprowadzonych zmian statutu sołectwa została poddana
konsultacjom społecznym z mieszkańcami sołectwa, zgodnie z art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W związku
z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.