Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.

2011-08-11 1052
Art. czytany: 895 razy


Wyjaśnienia
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie
„Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.Pytania Banków:
1. Za jaki okres będą naliczane odsetki, czy od 20 –go danego miesiąca do 19 –go dnia następnego miesiąca, czy za pełny miesiąc kalendarzowy, a płatność będzie następowała do 20-go dnia następnego miesiąca.?

Odpowiedź Zamawiającego:
Odsetki będą spłacane 20 dnia każdego miesiąca za okres od 20 dnia miesiąca poprzedniego do dnia 19 bieżącego miesiąca.

2. Termin spłaty ostatniej raty kredytu: czy jest to dzień 20.12.2019r, czy 31.12.2019 r.

Odpowiedź Zamawiającego:
Termin spłaty ostatniej raty kredytu – 20.12.2019 rok.

3. Czy w przypadku braku pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy kredytowej klauzuli: „ warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu?

Odpowiedź Zamawiającego:
W przypadku braku opinii RIO o możliwości spłaty kredytu przed terminem składania ofert Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści umowy kredytowej klauzuli: „ warunkiem uruchomienia kredytu jest przedłożenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty kredytu.

4.Czy zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 1 projektu umowy kredytowej w następujący sposób: Dodanie do § 1 ust 6,7,8 w niżej podanym brzmieniu:
„ ust. 6 Kredyt ewidencjonowany będzie na rachunku kredytowym nr …….
ust 7.1 Bank pobiera od Kredytobiorcy prowizję w wysokości …..% tj….. zł
2. Pobrana prowizja nie podlega zwrotowi.
ust. 8. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytowej lub inne czynności związane z obsługą kredytu – wykonane na zlecenie Kredytobiorcy- Bank pobiera opłaty zgodnie z Taryfą prowizji i opłat bankowych”

Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 1 projektu umowy kredytowej zgodnie z wyżej cytowaną propozycją Banku.

5. Czy Zamawiający dopuszcza doprecyzowanie § 2 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dodanie zdania kończącego ustęp w brzmieniu „ Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość doprecyzowania zapisów § 2 ust. 1 projektu umowy kredytowej poprzez dodanie zdania kończącego ustęp w brzmieniu „ Marża Banku jest stała w całym okresie kredytowania.

6. Czy zamawiający dopuszcza doprecyzowanie projektu umowy kredytowej o paragrafy zawierające zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej?

Odpowiedź Zamawiającego :
Tak , zamawiający dopuszcza doprecyzowanie projektu umowy kredytowej o paragrafy zawierające zapisy dotyczące możliwości wypowiedzenia umowy kredytowej.

Jednocześnie informujemy , iż w projekcie umowy kredytowej wystąpił błąd pisarski w
numeracji paragrafów ( dwa razy wpisano § 6 , zamiast § 7 i § 8).