O b w i e s z c z e n i e Wójta Gminy Łączna „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

2011-08-17 1511
Art. czytany: 1738 razy

Łączna, dn. 16.08.2011 r.
Znak: T.602.2.2011.NK

O b w i e s z c z e n i e
Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, że gmina Łączna dnia 16.05.2011 r. przystąpiła do opracowania projektu

„Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

Zakres „Programu” obejmuje:
• Informacje ogólne dotyczące azbestu.
• Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną w warunkach terenowych – tzw. „spis z natury” (ankiety pozyskane przez Wykonawcę z terenu gminy wraz z oceną będą stanowić załącznik do opracowania).
• Ocenę stanu wyrobów zawierających azbest, przeprowadzoną w warunkach terenowych.
• Możliwości unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.
• Wartość nakładów finansowych koniecznych do demontażu, transportu i składowania odpadów zawierających azbest.
• Sposoby i możliwości pozyskania środków finansowych.
• Harmonogram usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 53, art. 57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ww. ustawy dnia 17.08.2011 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach o określenie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna…”.
Z przedmiotowym projektem można się zapoznać w Urzędzie Gminy Łączna pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski i uwagi dotyczące opracowywanego projektu „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna…” można składać w formie pisemnej do protokołu w Urzędzie Gminy w Łącznej- pokój nr 7 w godzinach urzędowania, w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: n.karczewska@bip.doc.pl do dnia 09.09.2011 r.
Informację o projekcie „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu gminy Łączna…” umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych
o środowisku na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem http://www.uglaczna.bip.doc.pl.

Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.