Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie „Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.

2011-08-18 1210
Art. czytany: 963 razy
Wyjaśnienia
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sprawie
„Udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000 PLN dla Gminy Łączna”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz 759 z póź. zm.) informuję ,iż wpłynęły następujące pytania:

1. Czy zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności?

Odpowiedź Zamawiającego:
Nie , zamawiający nie korzysta z wykupu wierzytelności.

2. Czy weksel, stanowiący prawne zabezpieczenie kredytu kontrasygnowany będzie przez Skarbnika Gminy?

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, weksel stanowiący prawne zabezpieczenie kredytu kontrasygnowany będzie przez Skarbnika Gminy.
Prośba banków o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 29.08.2011 r., oraz o zmianę zapisów pkt. VI SIWZ.
Zamawiający przychyla się do prośby banków i zmienia zapisy pkt. XII i XIII SIWZ, jak również zapisy pkt. VI. 1.,1.2 SIWZ, które otrzymują brzmienie:
VI . Warunki udziału w postępowaniu.
1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1.2. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opinię biegłego rewidenta
z badania rocznego sprawozdania finansowego albo jego części za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych.XII. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, Sekretariat U.G. nie później niż do dnia 29.08.2011 r. do godz. 10:00. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru:
„ Oferta na udzielenie kredytu bankowego”
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.
XIII. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2011 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 2.
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę przeznaczoną na finansowanie zadania. Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena.