OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Udzielenie kredytu w wysokości 2.140.000,00 PLN...

2011-08-18 1232
Art. czytany: 1001 razy

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 227224-2011 z dnia 2011-08-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łączna
Główny przedmiot zamówienia - CPV 66.11.30.00-5. Udzielenie kredytu w wysokości 2.140.000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych...
Termin składania ofert: 2011-08-25

Numer ogłoszenia: 249160 - 2011; data zamieszczenia: 18.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 227224 - 2011 data 02.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, fax. 041 2548977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi sprawozdanie finansowe za okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych.
W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi opinię biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres ostatnich trzech lat obrotowych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna..
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy w Łącznej, Kamionki 60, Sekretariat U.G. nie później niż do dnia 29.08.2011 r. do godz. 10:00. Koperta ma być zaadresowana według poniższego wzoru: ( Oferta na udzielenie kredytu bankowego) Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu..