Przetarg na: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna.

2011-08-22 1448
Art. czytany: 1129 razy

Łączna: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna.
Numer ogłoszenia: 253892 - 2011; data zamieszczenia: 22.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglaczna.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna. Usługi będą realizowane w klasach I-III w następujących szkołach: Cześć nr 1 -SP Łączna- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 3h/m-c, 4 grupy po 8 dzieci, w sumie 120 h, Cześć nr 2 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3h/m-c, 3 grupy po 8 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 3 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy - 3h/m-c, 4 grupy po 4-5 osób, razem 120 h, Cześć nr 4 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy- 3h/m-c, 3 grupy po 10-12 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 5 - SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 3h/m-c, 1 grupa po 8 osób, w sumie 30 h, Cześć nr 6- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 3h/m-c - 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 7- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych- 3h/m-c, 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 8- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 3h/m-c, 2 grupy po 8 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 9- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 4h/m-c, 2 grupy po 7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 10- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 4 h/m-c, 2 grupy po 6-7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 11- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym - 4h/m-c, 1 grupa 7-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 12- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 4h/m-c, 1 grupa 8-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 13- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 4h/m-c, 2 grupy po 6 osób, w sumie 80 h..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę - spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę - spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę - spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę - spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu stosując formułę - spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie wykonawcy, że osoba prowadząca zajęcia posiada uprawnienia do prowadzenia określonego rodzaju zajęć oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, uprawniającym do nauczania w klasach I -III szkoły podstawowej stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia. 4. Pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez notariusza).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: - wystąpienie zdarzeń losowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, pok. 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej, Kamionki 60, 26-140 Łączna, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Cześć nr 1 -SP Łączna - Zajęcia dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji - 3h/m-c, 4 grupy po 8 dzieci, (48h w 2011 r., 72h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3h/m-c, 3 grupy po 8 osób, (36h w 2011 r., 54h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III w zakresie korekty wad wymowy - 3h/m-c, 4 grupy po 4-5 osób, razem 120 h (48h w 2011 r., 72h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe dla dzieci klas I-III w zakresie korekty wad postawy - 3h/m-c, 3 grupy po 10-12 osób, w sumie 90 h (36h w 2011 r., 54h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów klas I-III z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych, 3h/m-c, 1 grupa po 8 osób, w sumie 30 h (12h w 2011 r., 18h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów klas I-III.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów klas I-III , 3h/m-c - 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h (24h w 2011 r., 36h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych, 3h/m-c, 2 grupy po 8 osób, w sumie 60 h (24h w 2011 r., 36h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego uczniów klas I-III, 3h/m-c, 2 grupy po 8 osób, w sumie 60 h (24h w 2011 r., 36h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci klas I-III z trudnościami w czytaniu i pisaniu, 4h/m-c, 2 grupy po 7 osób, w sumie 80 h (32h w 2011 r., 48h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci klas I-III z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, 4 h/m-c, 2 grupy po 6-7 osób, w sumie 80 h (32h w 2011 r., 48h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dla dzieci klas I-III szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym, 4h/m-c, 1 grupa 7-osobowa, w sumie 40 h (16h w 2011 r., 24h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów klas I-III, 4h/m-c, 1 grupa 8-osobowa, w sumie 40 h (16h w 2011 r., 24h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego uczniów klas I-III, 4h/m-c, 2 grupy po 6 osób, w sumie 80 h (32h w 2011 r., 48h w 2012 r.).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.