OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa - Barcza wraz z wiaduktem nad linią kolejową

2011-08-24 1244
Art. czytany: 2144 razy

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, 24.08.2011r.Znak: IG.III.7820.9.2011OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.05.2011 r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 22.06.20Hr., znak: Ze-3979/DK/P4/l Ko/1395/06/2011, z dnia 28.06.2011r., znak: Ze-3979/DK/P4/ZKO/1405/06/2011 oraz z dnia 01.07.2011 r., znak: GDDKiA-0/KI-P2-mk-4111-3-38/11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika,
wydana została decyzja Nr 8/11 z dnia 24.08.2011r., znak: IG.III.7820.9.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa - Barcza wraz z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa - Kraków\', na terenie gmin: Łączna i Zagnańsk.

Przedmiotowa decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje:
- nieruchomości znajdujące się w liniach rozgraniczających teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
Gmina Łączna
obręb 11 Występa, numery działek: 109/2 (109/3, 109/4), 119 (119/1, 119/2), 120 (120/1, 120/2), 121 (121/1, 121/2), 122 (122/1, 122/2), 123 (123/1, 123/2), 124/1 (124/6, 124/7), 124/3 (124/8, 124/9), 124/4 (124/10, 124/11), 124/5 (124/12, 124/13), 125/2 (125/3, 125/4), 128 (128/1, 128/2, 128/3), 129/1 (129/4, 129/5, 129/6), 129/2 (129/7, 129/8, 129/9), 129/3 (129/10, 129/11, 129/12), 130 (130/1, 130/2, 132/3), 131 (131/1, 131/2, 131/3), 132 (132/1, 132/2, 132/3), 133 (133/1, 133/2, 133/3), 134 (134/1, 134/2, 134/3), 135 (135/1, 135/2, 135/3), 136/8 (136/9, 136/10, 136/11), 137/6 (137/9, 137/10, 137/11), 137/8 (137/12, 137/13), 138/2 (138/3, 138/4), 139/2 (139/3, 139/4), 140/2 (140/3, 140/4), 141 (141/1, 141/2), 142/1 (142/4, 142/5), 143/2 (143/3, 143/4),
Gmina Zagnańsk
obręb 11 Zachełmie, numery działek: 1388/2 (1388/3, 1388/4, 1388/5), 1389/8 (1389/9, 1389/10, 1389/11),
obręb 4 Gruszka, numery działek: 1284/14 (1284/17, 1284/18, 1284/19, 1284/20, 1284/21), 1284/15 (1284/22, 1284/23, 1284/24, 1284/25, 1284/26), cz. 1272/5,
- nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi teren, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek:
Gmina Łączna
obręb 11 Występa, numery działek: 109/1, 119 (119/2), 120 (120/2), 121 (121/2), 123 (123/2), 125/1, 125/2 (125/4), 126/1, 126/2, 137/6 (137/10), 143/1,
Gmina Zagnańsk
obręb 11 Zachełmie, numery działek: 1388/2 (1388/4), 1389/8 (1389/10),
obręb 4 Gruszka, numery działek: 1270/2, 1284/12, 1284/14 (1284/20), 1284/15 (1284/26), 1284/16,
1285/2.

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają podziałowi - przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w szczególności: ustala lokalizację (przebieg) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdza projekt podziału nieruchomości związany z lokalizacją drogi, zatwierdza projekt budowlany, określa termin wydania zarządcy drogi nieruchomości lub wydania nieruchomości i opróżnienia lokali oraz innych pomieszczeń, określa termin rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustala obowiązek dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu i przebudowy dróg innych kategorii poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.
Niniejszej decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, który zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń, uprawnia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie oraz uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.
Nieruchomości objęte liniami rozgraniczającymi teren stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa, z dniem, w którym decyzja stanie się ostateczna. Za przejęcie prawa własności nieruchomości przysługuje odszkodowanie ustalone w odrębnych postępowaniach przez organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyda tę nieruchomość niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji - wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy kontaktować się z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Kielcach, ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, tel. (0-41)345 74 31.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdują się w uzasadnieniu decyzji Nr 8/11 Wojewody Świętokrzyskiego.
Strony z decyzją mogą zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Geodezji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, budynek A, pokój 835 (VIII p.), od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 + 15:30. Jednocześnie wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zawiadomienie o wydaniu decyzji uważa się za doręczone. W terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

Zapoznanie z treścią tej decyzji nie jest obowiązkowe


Wywieszono dnia:
Zdjęto dnia:
Miejsce wywieszenia: