Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna

2011-09-06 1331
Art. czytany: 2457 razy

Łączna, dn. 06 września 2011 r.
Znak sprawy Or.042.01.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 euro na Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć
w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna”
Wynik postępowania:

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert pod kątem kryterium określonego w Rozdziale 14 SIWZ tj. „najniższa cena brutto”.
Część Nr 1 SP Łączna- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
6 Aneta Kabała ul. Żeromskiego 124 b 26-130 Suchedniów 60 98,34 pkt.
7 Marta Redlica Podzagnańszcze 9a
26 – 140 Łączna 60 98,34 pkt.
8 Alicja Plicner ul. Zagórska 7
26 - 130 Suchedniów 59,00 100 pkt.
9 Joanna Tokarczyk Ostojów 41 a
26 – 130 Suchedniów 60 98,34 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Alicja Plicner. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.
Część Nr 2 SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w zdobywaniu umiejętności matematycznych

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
10 Renata Nowak ul. J. Piłsudskiego 29/3 26-110 Skarżysko-Kamienna - -
11 Izabela Stobiecka Ostojów – Ogonów 3 26 – 130 Suchedniów 58,00 100 pkt.
19 Agnieszka Łutczyk Ostojów 138
26 – 130 Suchedniów - -
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Izabela Stobiecka. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 3 Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
12 Iwona Domagała Kamionki 36 b
26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.

W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Iwona Domagała. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 4 SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
9 Joanna Tokarczyk Ostojów 41 a
26 – 130 Suchedniów 59,00 100 pkt.
13 Alicja Plicner ul. Zagórska 7
26 - 130 Suchedniów - -
16 Jerzy Okulski ul. Poziomskiego 24 26 – 130 Suchedniów - -
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Joanna Tokarczyk. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 5 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
14 Barbara Kowalik ul. Bugaj 2a/9
26 – 130 Suchedniów 60,00 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Kowalik. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 6 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
15 Marta Redlica Podzagnańszcze 9a
26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Marta Redlica. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 7 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
11 Izabela Stobiecka Ostojów – Ogonów 3 26 – 130 Suchedniów - -
16 Jerzy Okulski ul. Poziomskiego 24 26 – 130 Suchedniów 59,90 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Jerzy Okulski. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 8 SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
1 Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS ul. J.B. Puscha 23/1 25 – 635 Kielce 44,00 100 pkt.
17 Barbara Tomalska ul. Kaznowskiego 7/39
25-636 Kielce 60 73,34 pkt.
18 Magdalena Sandera ul. Batorego 43
25-132 Kielce 60 73,34 pkt.

W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 9 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
2 Aneta Paryska Osełków 22 B
26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Aneta Paryska. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 10 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
3 Bożena Kwaśniewska ul. Warszawska 72
26 – 130 Suchedniów 60,00 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Bożena Kwaśniewska. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 11 SP Gózd- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno – przyrodniczym

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom
Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
5 Barbara Wykrota Podzagnańszcze 26 B 26 – 140 Łączna 60,00 100 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Wykrota. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 12 SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
5 Barbara Wykrota Podzagnańszcze 26 B 26 – 140 Łączna 55,00 100 pkt.
19 Agnieszka Łutczyk Ostojów 138
26 – 130 Suchedniów - -
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Barbara Wykrota. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.

Część Nr 13 SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego
Zestawianie złożonych ofert wraz z punktacją przyznaną ofertom

Nr oferty Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena brutto za 1 godzinę świadczenia usługi edukacyjnej (PLN) Kryterium oceny ofert - cena
1 Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS ul. J.B. Puscha 23/1 25 – 635 Kielce 44,00 100 pkt.
4 Paweł Karpiński Ul. Emilii Peck 21a
26 – 130 Suchedniów 60,00 73,34 pkt.
W wyniku dokonanej oceny ofert wybrana została oferta Wykonawcy: Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS. Wybrany Wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu które zostały określone w SIWZ Rozdziale 6. Cena przedstawiona przez Wykonawcę jest ceną najniższą spośród ofert złożonych i niepodlegających odrzuceniu. Wartość punktowa oferty – 100 pkt.