OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna

2011-09-08 1450
Art. czytany: 1554 razy

Łączna, dn. 31.08.2011 r.
T.602.4.2011
Znak: T/761/01/10OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

informuję:

że Uchwałą Nr IX/78/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5.08.2011 r. przyjęty został „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łączna na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”.
Z przedmiotowym Programem, Uzasadnieniem (o którym mowa w art. 42 pkt. 2 ww. ustawy) oraz Podsumowaniem (o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl. w zakładce „Ochrona Środowiska”.