Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007

2011-09-09 1036
Art. czytany: 1511 razy

Łączna: Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007
Numer ogłoszenia: 281142 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej , ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://uglaczna.bip.doc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa dróg dojazdowych klasy D, kategoria dróg-drogi gminne do zbiornika wodnego w Jaśle Nr 1516001 i 11516007 na terenie Gminy Łączna. W zakres opracowania wchodzi wykonanie; - Jezdni dróg dojazdowych odcinek A-B w Osełkowie, - odcinek G-B w Łącznej, - odcinek B-C i C-D w Stawiku, - Chodnika strona prawa odcinek G-B droga gminna nr 1516007, - Zjazdów do posesji, - Wejść do posesji, - Poboczy dwustronnych na drodze gminnej nr.1516001 (odcinek A-B i C-D), - Poboczy strona lewa droga gminna nr 1516007 (odcinek G-B), - Rowów odwadniających o umocnionych skarpach i dnie rowu elementami prefabrykowanymi, - Trawników poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających: - Droga dojazdów klasy D, kategoria drogi-droga gminna Nr1516001: odcinek A-B szerokość od 10-13m, odcinek B-C .szerokość od 12-16m, odcinek C-D szerokość 15m, - Droga dojazdowa klasy D kategoria drogi-droga gminna Nrl516007: odcinek G-B szerokość od 15~17m..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.31.20-6, 45.23.31.41-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wnoszenie wadium. 8.1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 94.000,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysięcy złotych) w następujących formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - w formie określonej w art. 45 ust. 6 pkt 5 - Prawo zamówień publicznych. Do wadium wnoszonego w poręczeniach i gwarancjach bankowych stosuje się przepisy ustawy Prawo Bankowe. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej, gwarancji bankowej lub poręczenia bankowego powinno zawierać następujące elementy: a). Określenie terminu obowiązywania poręczenia lub gwarancji (okres związania ofertą - 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert); b). Określenie kwoty poręczenia lub gwarancji; c). Wskazanie gwaranta poręczenia lub gwarancji; d). Wskazanie beneficjenta poręczenia lub gwarancji; e). Zapis że poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty pełnej kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta; f). Nieodwołalność poręczenia lub gwarancji. 8.2. Wykonawca, który nie wniósł wadium w terminie, podlega wykluczeniu z postępowania. 8.3. Wadium w formie pieniężnej (przelew) należy wpłacić na konto Zamawiającego w : Banku Spółdzielczym w Suchedniowie - Nr konta - 67 8520 0007 2003 0030 2364 0001 Na przelewie należy umieścić informację :Wadium - Rozbudowa dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007. 8.4. Wadium w pozostałych akceptowanych formach (oryginał) należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy budynek Nr II pokój Nr 2. 8.5. Wadium musi być w posiadaniu Zamawiającego najpóźniej z chwilą upływu terminu do składania ofert. Kserokopię dowodu wpłaty lub wniesienia wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) należy dołączyć do oferty. 8.6. Dyspozycje w zakresie zwrotu wadium dla oferentów , których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający wykona niezwłocznie po podpisaniu umowy z oferentem i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy , lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą. 8.7. Wadium wniesione w pieniądzu będzie zwrócone z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego , na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowych za przelew na rachunek bankowy oferenta . 8.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie , - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2 do SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, do oferty należy dołączyć jedno wspólne oświadczenie na załączniku nr 2 do SIWZ podpisane przez każdego z nich).

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) - wykonał minimum 1 robotę w zakresie budownictwa drogowego o wartości robót budowlanych minimum 100 tyś. zł brutto - oraz załączy dokument potwierdzający, datę i miejsca wykonania oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy są zobowiązani załączyć do oferty jeden wspólny wykaz na załączniku nr 4 do SIWZ wraz z dokumentami, że roboty budowlane zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń tj. : 1) minimum 1 osoba, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, minimalne wymagania: - wykształcenie średnie techniczne, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i wodno-melioracyjnej, - 1 roczny staż zawodowy licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia upływu składania ofert, - udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi - roboty drogowe związane z realizacją co najmniej jednej inwestycji, obejmującej roboty o wartości co najmniej 500 tyś. zł brutto - w/w doświadczenie zawodowe i staż pracy należy wykazać w wykazie osób (rubryka doświadczenie zawodowe) - Załącznik nr 5 do SIWZ lub w osobnym opracowaniu załączonym do oferty, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia) Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonaniu zamówienia będą uczestniczyć osoby z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń tj. : 1) minimum 1 osoba, która będzie pełnić obowiązki kierownika budowy, minimalne wymagania: - wykształcenie średnie techniczne, - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej i wodno-melioracyjnej, - 1 roczny staż zawodowy licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia upływu składania ofert, - udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi - roboty drogowe związane z realizacją co najmniej jednej inwestycji, obejmującej roboty o wartości co najmniej 50 tyś. zł brutto - w/w doświadczenie zawodowe i staż pracy należy wykazać w wykazie osób (rubryka doświadczenie zawodowe) - Załącznik nr 5 do SIWZ lub w osobnym opracowaniu załączonym do oferty, (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie łączny potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia) Zamawiający określając wymagania dla każdej osoby w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.394)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wystarczającej sytuacji ekonomicznej do realizacji zamówienia jest spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia minimum 500 000,00 zł (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa) Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykaz z uwzględnioną co najmniej trzech robót budowlanych polegającą na wykonaniu robót w zakresie budownictwa drogowego o wartości robót budowlanych minimum 500 tyś zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających (np. referencji), że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - na załączniku nr 4 do SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W nawiązaniu do art.144 ust.1 Pzp przewiduje się następujące zmiany umowy wraz z określeniem warunków tych zmian: a) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: -wstrzymaniem robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonego wpisem w Dzienniku budowy - wystąpienia robót dodatkowych, określonych w art. 67 ust.1 pkt.5 litera b) ustawy Prawo zamówień publicznych - wstrzymania robót przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. - działaniem siły wyższej ( np. strajki generalne lub lokalne, ciągłe opady) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy lub których wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć jak również inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie. -warunkami atmosferycznymi: klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, realizację usług lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - to jest wystąpienie średniodobowej temperatury poniżej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dłuższym niż 14 dni. - warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skał, itp.) pod warunkiem wystąpienia kategorii gruntu równej lub większej od kategorii VI na łącznej długości co najmniej 10 % całego zakresu robót; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; niewypały i niewybuchy, zagrożenie tąpnięciami, wybuchem; wykopaliska archeologiczne, szkody górnicze, -zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego; konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://uglaczna.bip.doc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Łączna Kamionki 60 26-140 Łączna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak