OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000,00 PLN dla Gminy Łączna

2011-09-14 1439
Art. czytany: 1277 razy

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000,00 PLN dla Gminy Łączna.
Numer ogłoszenia: 288940 - 2011; data zamieszczenia: 14.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 227224 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2.140.000,00 PLN dla Gminy Łączna..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Udzielenie kredytu w wysokości 2.140.000,00 PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy związanego z realizacją wydatków majątkowych, oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 1) Kwota kredytu w wysokości 2.140.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy zł) 2) Okres kredytowania: do 31 grudnia 2019 r. 3.Wypłata kredytu - w transzach: - 10.09.2011 - 1.000.000,00 PLN, - 30.11.2011 - 1.140.000,00 PLN.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie, ul. Mickiewicza 8, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 600000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 567881,00

Oferta z najniższą ceną: 567881,00 / Oferta z najwyższą ceną: 621988,95

Waluta: PLN.