OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza

2011-09-19 0805
Art. czytany: 2049 razy

Kielce, 15.09.2011r.
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
Znak: IG.III.7820.9.2011
OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 131, art. 130 § 3 pkt 1, art. 133 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.)

Wojewoda Świętokrzyski

zawiadamia, że od decyzji Nr 8/11 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.08.2011r., znak: IG.III.7820.9.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku Występa – Barcza
wraz z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa - Kraków”, wpłynęło odwołanie.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przesłane do Ministra Infrastruktury, na adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
Wniesienie odwołania w terminie nie wstrzymuje wykonania decyzji z uwagi
na nadanie ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.