OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna

2011-09-21 1441
Art. czytany: 1726 razy

Numer ogłoszenia: 299726 - 2011; data zamieszczenia: 21.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 253892 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Łączna. Usługi będą realizowane w klasach I-III w następujących szkołach: Cześć nr 1 -SP Łączna- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 3h/m-c, 4 grupy po 8 dzieci, w sumie 120 h, Cześć nr 2 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 3h/m-c, 3 grupy po 8 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 3 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy - 3h/m-c, 4 grupy po 4-5 osób, razem 120 h, Cześć nr 4 - SP Łączna - Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy- 3h/m-c, 3 grupy po 10-12 osób, w sumie 90 h, Cześć nr 5 - SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych - 3h/m-c, 1 grupa po 8 osób, w sumie 30 h, Cześć nr 6- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 3h/m-c - 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 7- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych- 3h/m-c, 2 grupy po 15 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 8- SP Łączna - Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 3h/m-c, 2 grupy po 8 osób, w sumie 60 h, Cześć nr 9- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu - 4h/m-c, 2 grupy po 7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 10- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 4 h/m-c, 2 grupy po 6-7 osób, w sumie 80 h, Cześć nr 11- SP Gózd- Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym - 4h/m-c, 1 grupa 7-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 12- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów - 4h/m-c, 1 grupa 8-osobowa, w sumie 40 h, Cześć nr 13- SP Gózd- Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego - 4h/m-c, 2 grupy po 6 osób, w sumie 80 h.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: POKL na lata 2007-2013, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alicja Plicner, ul. Zagórska 7, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 59,00

Oferta z najniższą ceną: 59,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Izabela Stobiecka, Ostojów - Ogonów 3, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 58,00

Oferta z najniższą ceną: 58,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad wymowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Iwona Domagała, Kamionki 36b, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie korekty wad postawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Joanna Tokarczyk, Ostojów 41a, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 59,00

Oferta z najniższą ceną: 59,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów z uwzględnieniem nauk matematyczno - przyrodniczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Kowalik, ul. Bugaj 2a/9, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów klas I-III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Marta Redlica, Podzagnańszcze 9a, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania w zakresie gier i zabaw sportowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Jerzy Okulski, ul. Poziomskiego 24, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 59,90

Oferta z najniższą ceną: 59,90 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS, ul. J.B. Puscha 23/1, 25-635 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 44,00

Oferta z najniższą ceną: 44,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aneta Paryska, Osełków 22B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bożena Kwaśniewska, ul. Warszawska 72, 26-130 Suchedniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 11

Nazwa: Zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych w kierunku matematyczno - przyrodniczym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Wykrota, Podzagnańszcze 26B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 60,00

Oferta z najniższą ceną: 60,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 12

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania artystyczne uczniów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Barbara Wykrota, Podzagnańszcze 26B, 26-140 Łączna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 55,00

Oferta z najniższą ceną: 55,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.

Część NR: 13

Nazwa: Zajęcia rozwijające zainteresowania językowe w zakresie języka angielskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ośrodek Usług Dydaktycznych PRYMUS, ul. J.B. Puscha 23/1, 25-635 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 44,00

Oferta z najniższą ceną: 44,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60,00

Waluta: PLN.