Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „ Rozbudowę dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007”

2011-09-29 1053
Art. czytany: 1256 razy

Znak: T.271.1.2011 Łączna, 29.09.2011r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „ Rozbudowę dróg dojazdowych
do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007”


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- Rozbudowę dróg dojazdowych do zbiornika Jaśle Nr 1516001 i 1516007, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
tj.6 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”, Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 3 879 839,26zł 90,80
2. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 3 523 033,72zł 100,00
3. STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska, 05-800 Pruszków, Oddział w Kielcach, Kajetanów 117, 26-050 Zagnańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 447 680,06zł 79,21
4. „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych, ul. Szydłowiecka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 4 347 990,91zł 81,03
5. „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o., ul. Św. Rocha 31, 27-215 Wąchock Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 3 701 986,45zł 95,17
6. Zakład Usługowo-Handlowy, TOMBET, Tomasz Gwóźdź, ul. Wesoła 51/403, 25-363 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 3 818 164,65zł 92,27

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 268a, 25-116 Kielce, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie
tj. 3 523 033,72zł, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100)
za zadanie.