ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO

2004-01-19 1024
Art. czytany: 2802 razy

Załącznik nr 6

ZAKRES DZIAŁANIA URZĘDU STANU CYWILNEGO

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno – opiekuńczych, a w szczególności:
1. rejestracji urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających na stan cywilny osób,
2. sporządzania aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3. sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
4. przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
5. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
6. wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
oraz:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b) ochrona systemów i sieci informatycznych,
c) współdziałanie z organami wojskowymi,
d) administracji rezerw osobowych, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
e) orzekanie o konieczności sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny, prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela rodziny,
f) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
g) świadczeń na rzecz obrony,
h) zakwaterowanie sił zbrojnych.