OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna dnia 22.11.2011 r.

2011-11-22 1101
Art. czytany: 1608 razy

Łączna, dn. 22.11.2011 r.
Znak: T.602.1.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna

informuje:

że Uchwałą Nr X/91/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 08 września 2011 r. przyjęty został „Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego „Utylizator” na lata 2011-2014
z perspektywą do roku 2018” (Aktualizacja) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.
Z przedmiotowym Programem oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl. w zakładce „Ochrona Środowiska”.