UCHWAŁA NR XII/103/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 r.

2011-12-27 1230
Art. czytany: 798 razy

Id: HYUDKZCJNGQPZZFTERUFWRXDU.
Podpisany Strona 1
UCHWAŁA NR XII/103/2011
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, nagród a także wysokości, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę
Łączna.
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2 , art. 54 ust. 3 i 7 oraz art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.
), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z późn. zm. ), u c h w a l a się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród
a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Łączna,
stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII/41/2009 Rady Gminy w Łącznej z dnia 26
listopada 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek
funkcyjny, z tym że:
1) dyrektorowi, w szkole liczącej do 9 oddziałów w
wysokości 600,00zł,
2) dyrektorowi, w szkole liczącej od 9 oddziałów w
wysokości 1.000,00zł,
3) wicedyrektorowi w
wysokości 400,00 zł,”.
§ 2. Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012
roku.
Id: HYUDKZCJNGQPZZFTERUFWRXDU.
Podpisany Strona 1
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XII/103/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 30 listopada 2011 roku
Zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia
jest zobowiązany uchwalić w/w Regulamin. Po przeprowadzonej racjonalizacji sieci
szkolnej na terenie Gminy wskazanym jest dostosowanie niektórych uregulowań do
aktualnej sytuacji oświatowej. Utworzenie, od 1 listopada 2011 roku Zespołu Szkół
w Łącznej jako największej, oświatowej jednostki w Gminie uzasadnia podwyższenie
dodatków funkcyjnych dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych.
Z uwagi na powyższe zasadnym jest i celowym podjęcie przedmiotowej uchwały.