OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łączna z dnia 03.01.2012 r.

2012-01-03 1132
Art. czytany: 1303 razy

Łączna, dn. 03.01.2012 r.
Znak: T.602.2.2011.NK

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Łączna

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Łączna

informuje:

że Uchwałą Nr XIII/114/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 28 grudnia 2011 r. przyjęty został „Program usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
Z przedmiotowym Programem oraz pozostałą dokumentacją w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, Kamionki 60, pokój nr 7, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl w zakładce „Ochrona Środowiska”.