Regulamin uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

2012-02-06 1024
Art. czytany: 2132 razy

Regulamin

uczestnictwa w „Programie usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.

§ 1
1. Regulamin określa zasady odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się
w granicach administracyjnych gminy Łączna.
2. Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 1 zwane będą w dalszej części niniejszego Regulaminu „usługą”.
3. Usługa finansowana będzie ze środków budżetu gminy Łączna, o ile takie zadanie zatwierdzi Rada Gminy w planie dochodów i wydatków na dany rok, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz innych zewnętrznych środków finansowych pozyskanych na ten cel.

§ 2
1. Gmina Łączna zleci wykonanie usługi Wykonawcy, który zostanie wyłoniony
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zapłata za wykonaną usługę przysługiwać będzie bezpośrednio Wykonawcy na podstawie zawartej umowy.
3. Usługa nie dotyczy obiektów budowlanych przeznaczonych na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3
1. Prace demontażowe wyrobów cementowo-azbestowych winny być wykonywane w sposób zgodny z przepisami prawa.
2. Zdemontowane płyty do czasu ich odbioru przez Wykonawcę, o którym mowa w § 2 ust. 1;
winny być ułożone na palecie, szczelnie owinięte folią i złożone na posesji, na której wykonywano demontaż, w innym przypadku Wykonawcy przysługuje prawo odmowy wykonania usługi.
3. Usługi będą realizowane w terminach ustalonych pomiędzy Wykonawcą, gminą Łączna
i Wnioskodawcą,

§ 4
W celu przystąpienia do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” posiadacz nieruchomości, z której będzie następował odbiór odpadów, winien złożyć do Wójta Gminy Łączna następujące dokumenty:
1) wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
2) informacja o wyrobach zawierających azbest, według wzoru określonego
w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31);
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości objętej wnioskiem lub inny dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością;


§ 5
1. Wnioski będą przyjmowane w sposób ciągły.
2. Wnioski będą rozpatrywane pod względem formalnym przez Wydział Techniczny tut. Urzędu i przedkładane do akceptacji Kierownikowi Wydziału.
3. Realizacja wniosków następować będzie według kolejności zgłoszeń, w miarę posiadanych środków, określonych w budżecie Gminy na dany rok.
4. Wnioski nie zrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych, będą realizowane w roku następnym – w zależności od możliwości finansowych Gminy.
5. Ustalenie terminu odbioru odpadów nastąpi po złożeniu w Urzędzie Gminy Łączna wszystkich dokumentów, wymienionych w § 4.
6. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

§ 6
Druki wniosków o przystąpienie do „Programu usuwania materiałów zawierających azbest
z terenu gminy Łączna wraz ze szczegółową inwentaryzacją” dostępne będą w siedzibie tut. Organu oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Łączna.