OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Przetarg nieograniczony na: Kompleksową dostawę energii elektrycznej (sprzedaż i dystrybucja)

2012-02-23 1241
Art. czytany: 878 razy

Numer ogłoszenia: 54652 - 2012; data zamieszczenia: 23.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 52010 - 2012 data 21.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, fax. 041 2548977.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna oraz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.2007 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Przewidywany pobór energii elektrycznej w okresie 01.04.2012 - 31.12.2013 roku wynosi około 825 MWh..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w granicach administracyjnych Gminy Łączna oraz do budynków użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminy Łączna, obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaż energii elektrycznej. Dostawa energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.2007 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) i kodeksu cywilnego oraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. Przewidywany pobór energii elektrycznej w okresie 01.04.2012 - 31.12.2013 roku wynosi: taryfa C11 - 129 MWh, taryfa C12a - szczytowa 1 MWh + pozaszczytowa 12 MWh = 13 MWk, taryfa C12b - dzienna 271,5 MWh + nocna 411,5 MWh = 683,00 MWh. Ogólne szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie od 01.04.2012 do 31.12.2013 wynosi: 825,00 MWh dla 37 punktów poboru. Na wniosek zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości punktów. Liczba nowych punktów nie może przekroczyć 15% ilości punktów wskazanych (37 ± 15%)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29-02-2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej - sekretariat, Kamionki 60, 26-140 Łączna.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02-03-2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Łącznej - sekretariat, Kamionki 60, 26-140 Łączna.