Uchwała Nr XIV/131/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 27 stycznia 2012 r.

2012-02-29 1519
Art. czytany: 1020 razy

Budżet Gminy na 2012 r.

Uchwała Nr XIV/131/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 14 575 000 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 12 396 348 zł
b) dochody majątkowe 2 178 652 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14 910 000 zł,
z tego: a) wydatki bieżące 11 634 259 zł
b) wydatki majątkowe 3 275 741 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.


4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 2 875 857 zł,
a) wydatki bieżące 52 116 zł
b) wydatki majątkowe 2 823 741 zł
zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 335 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie - 200 000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 135 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 1 122 200 zł, rozchody w wysokości 787 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 120 000 zł,
2) celową w wysokości - 28 000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe

§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 6
Ustala się dochody w kwocie 65 000zł z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 73 300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7
Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 29 295 zł
na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).
§ 8
1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 1 277 300 zł, wydatki – 1 277 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – 162 825 zł; wydatki – 162 825 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 9
1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.
2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.
3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10
Ustala się limity zobowiązań tytułu kredytów i pożyczek ,
1) na sfinansowania planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 200 000 zł, w tym:
a) kredyty - 200 000 zł,
2) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań 600 000 zł , w tym:
a) kredyty 600 000 zł


§ 11
Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały .

§ 12
Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.