UCHWAŁA NR XV/135/2012 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 17 lutego 2012r.

2012-03-02 1422
Art. czytany: 768 razy

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.

UCHWAŁA NR XV/135/2012
RADY GMINY ŁĄCZNA
z dnia 17 lutego 2012r.

w sprawie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 219 ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:§ 1.
Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej, działającego jako zakład budżetowy – do kosztów zimowego utrzymania 1 km drogi gminnej, w wysokości 85,00 zł/netto.


§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.


§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach
publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielone dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych.
Kwoty, zakres i stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w odrębnej uchwale budżetowej.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącznej, będąc samorządowym zakładem budżetowym, zgodnie z nadanym statutem - może świadczyć usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.
Projekt powyższej uchwały zakłada dotację przedmiotową na pokrycie kosztów właśnie w tym zakresie.
Podjęcie powyższej uchwały jest zasadne i celowe.