OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

2012-03-09 1349
Art. czytany: 1341 razy

Łączna, dnia 07. 03. 2012r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXV/13/2009 z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 marca 2012 r. do 11 maja 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2012 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Łącznej.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu zmiany Studium.

Uwagi do projektu zmiany Studium oraz uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać lub przesyłać do Wójta Gminy Łączna w formie:
1. pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Łącznej, 26-140 Łączna, Kamionki 60,
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: uglaczna@bip.doc.pl

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy w Łącznej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2012 r.

Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łączna.