Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

2012-03-16 1504
Art. czytany: 897 razy

Wyjaśnienia Nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu na „Zakup energii elektrycznej”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113. poz 759 z póź. zm.) informuję ,iż wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1.
Pkt 11.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu Pkt 1 ppkt 1.2 lit a) oraz ppkt 1.3 lit a) SIWZ -łączny wolumen zamówienia nie odpowiada sumie zamówienia w poszczególnych latach oraz odbiega od ilości podanych w załączniku nr 1 i nr 2 do SIWZ , Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie prawidłowej ilości zamawianej energii elektrycznej.

Odpowiedź:

Prawidłowa ilość zamawianej energii wynosi: dla części I – 716 MWh, natomiast dla części II – 67 MWh.

Pytanie 2.
W §5 ust. 3- Z uwagi na brak informacji o mogącej wystąpić, w trakcie realizacji umowy, ustawowej zamianie przepisów prawa wprowadzających nowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej proponujemy zmodyfikować zapis do brzmienia: Cena określona w ust 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany Ustawy Prawo Energetyczne Ustawy o efektywności energetycznej lub przepisów wykonawczych wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej. Ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. Powyższa ewentualna zmiana nie wymaga aneksu do umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Pytanie 3.
W §6 ust, 5- Wykonawca nie jest w stanie okresnc w jakim terminie Zamawiający otrzyma fakturę VAT co może powodować komplikacje przy ustalaniu prawidłowego terminu płatności. Ponad to w świetle przepisów podatkowych określenie terminu płatności na liczbę dni liczoną od dnia otrzymania faktury nie pozwala ustalić prawidłowej daty powstania obowiązku podatkowego. Prosimy o zmianę zapisu na: Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.

Odpowiedź:


Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.