Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

2012-03-27 1501
Art. czytany: 892 razy

Znak: T.271.2.2012 Łączna, 27.03.2012r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania na „Zakup energii elektrycznej”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
- Zakup energii elektrycznej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert. Dla części I zamówienia złożono 5 ofert. Dla części II zamówienia 3 oferty.
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu
tj.8 ofert. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena brutto za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Dla części I zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1. FITEN S.A.
ul. Ligocka 103 40-568 Katowice
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 238 542,51 zł 96,68
2. CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 245 885,85 zł 93,80
3. KRI Marketing and Trading SA
ul. Piwna 28/31
80-831 Gdańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 236 566,50 zł 97,49
4. PGE OBRÓT S.A.
ul. 8-go marca 6
35-959 Rzeszów
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 233 798,40 zł

98,64


5. Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o.
ul. Berlickiego 2
44-100 Gliwice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 230 630,29 zł 100

Dla części II zamówienia:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu
i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia Punktacja
1 CORRENTE Sp. z o.o.
ul. Konotopska 4
05-850 Ożarów Mazowiecki
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 23 008,88 zł 98,07
2 KRI Marketing and Trading SA
ul. Piwna 28/31
80-831 Gdańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 22 565,80 zł 100
3 PGE OBRÓT S.A.
ul. 8-go marca 6
35-959 Rzeszów
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu 23 425,35 zł 96,33

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części I zamówienia oferta nr 5 - Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Berlickiego 2,
44-100 Gliwice odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o., ul. Berlickiego 2, 44-100 Gliwice, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 230 630,29 zł, co jest równoznaczne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż w części II zamówienia oferta nr 2 - KRI Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
KRI Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk, za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę za zadanie tj. 22 565,80 zł, co jest równoznaczne
z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) za zadanie.