INFORMACJA WÓJTA GMINY ŁĄCZNA Z DNIA 11. 04. 2012 R.

2012-04-16 1453
Art. czytany: 1032 razy

Łączna, dnia 11. 04. 2012r.
Znak: T/7322/1/3/2010


INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŁĄCZNA
Z DNIA 11. 04. 2012 R.


Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Klonów na terenie gminy Łączna oraz prognozy oddziaływania na środowisko.

Z PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZEM DANYCH
O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE
O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE można się zapoznać na stronie internetowej Urzędu Gminy Łączna pod adresem: www.uglaczna.bip.doc.pl