UCHWAŁA Nr XVI/139/2012 Rady Gminy Łączna z dnia 02 marca 2012r.

2012-04-16 1529
Art. czytany: 628 razy

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

UCHWAŁA Nr XVI/139/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 02 marca 2012r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§1
1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany nr 4 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy w Łącznej
Nr 8/III/2004 r., z dnia 6 kwietnia 2004 roku i ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 85 poz. 1301 z dnia 2 czerwca 2004 roku,
w granicach określonych w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego
w ust. 1 będą ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 oraz w miarę potrzeb w art. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dostosowania do występujących potrzeb z uwzględnieniem różnorodności funkcji obszarów objętych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łączna.UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr XVI/139/2012
Rady Gminy Łączna
z dnia 02 marca 2012

Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjęto w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna wynika z bieżących potrzeb inwestycyjnych właścicieli nieruchomości. Z propozycją zmian dla niezbudowanych nieruchomości rolnych, położonych w sołectwie Gózd wystąpili ich właściciele, zobowiązując się jednocześnie do pokrycia wszelkich kosztów związanych
z przekształceniem tych działek. Przekształcony teren inwestorzy planują przeznaczyć na teren inwestycyjny pod budownictwo i działalność przemysłowo-usługowo–handlową. Obowiązujące ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczają na wskazanym w uchwale terenie działalności inwestycyjnej.
W celu stworzenia możliwości inwestycyjnych dla właścicieli nieruchomości podejmuje się niniejszą uchwałę.
Dokonano również czynności o których mowa w art. 14 ust. 3 i 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. dokonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań projektowych z ustaleniami Studium.
Po dokonaniu badania stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łączna uznano, że są one niezgodne ze Studium. Należy podjąć działania zmierzające do doprowadzenia zgodności dokumentów planistycznych. W tym celu podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.