Pytania i odpowiedzi Nr 1dla przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych

2012-07-10 1004
Art. czytany: 1053 razy

W związku z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych tj z 2010 roku ( Dz.U. Nr 113 poz 759 ze zm.) informuję że,:

- w dniu 6 lipca 2012 roku wpłynęły następujące pytania dotyczące :
Wykonania projektów budowlano-wykonawczych przebudowy dróg gminnych;
1. Droga Nr 1516018 Gózd - Jęgrzna' Zajamnie na odcinku Jęgrzna - Zajamnie.
2. Droga Nr 1516004 Klonów' Budy.

PYTANIE Nr 1
l. Czy Inwestor zakłada realizację przedmiotowych inwestycji na podstawie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych?
ODPOWIEDŹ;
Inwestor nie będzie realizował przedmiotowych inwestycji na podstawie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych. W związku z powyższym zmienia się załącznik Nr 2 do SIWZ.

PYTANIE Nr 2
2 Czy na rozpatrywanym terenie występuje obszar Natura 2000?
ODPOWIEDŹ;
Na rozpatrywanym terenie nie występuje obszar Natura 2000.

PYTANIE Nr 3
3. Czy Inwestor przewiduje konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej?
ODPOWIEDŹ;
Inwestor nie przewiduje konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, natomiast nie posiada żadnej informacji czy np. Dyrekcja Ochrony Środowiska nie postawi takiego warunku.

PYTANIE
4.Czy Inwestor przewiduje możliwość przedłużenia terminu opracowania ze względu na przedłużającej się procedury uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych oraz przyjęcia opracowania projektu podziału działek do zasobów ośrodka geodezyjnego?
ODPOWIEDŹ;
Inwestor w punkcie 25 SIWZ określił sposób dokonywania zmian zawartej umowy.

PYTANIE
5. Czy Inwestor przewiduje zmianę sposobu odprowadzania wód opadowych z
istniejących pasów drogowych?
ODPOWIEDŹ;
W obecnej chwili nie ma istniejących pasów drogowych. Odwodnienie pasa drogowego należy do Projektanta danej drogi.


PYTANIE
6. Ze względu na długi okres wykonania przedmiotu zamówienia czy możliwe jest
rozliczanie za wykonane etapy opracowania np. mapy do celów projektowych,
opracowanie geologiczne itp.
ODPOWIEDŹ;
Zapłata nastąpi za każde zadanie osobno. Zamawiający nie przewiduje rozliczania wynagrodzenia za wykonane etapy opracowania w danym zadaniu.