Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania dotyczącego: Budowy budynku kotłowni

2012-11-07 1009
Art. czytany: 1179 razy

Znak: T.674.1.09.2012.C.M. Łączna dn. 07.11.2012 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z postępowania dotyczącego:

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego „Budowy budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka według zadań nr 1 i Nr 2”, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono na zadanie Nr 1 osiem ofert.
Natomiast na zadanie Nr 2 złożono też osiem ofert.
Zamawiający dokonał oceny i porównania ważnych ofert wg. kryteriów zawartych w SIWZ.

Wykaz wszystkich ofert oraz ocena i porównanie ofert nie wykluczonych i nie odrzuconych:

Lp. Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Streszczenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert Cena brutto za realizację zamówienia.
Zadanie Nr 1
zł Punktacja Cena brutto za realizację
Zamówieni
Zadanie
Nr 2
zł Punktacja
1 Przedsiębiorstwo –Budowlano , Usługowo Handlowe „ MTM-II” M. Wysocki, A. Ochyński
ul. Rzemieślnicza 1
27-200 Starachowice Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

482 917,52

80 pkt

…………..

……
2 Przedsiębiorstwo Budowlane PERFEKT Sp.zo.o., Bilcza, ul. Bukowa 2A, 26-026 Morawica Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

407 515,48

95 pkt

388.608,42

91pkt.
3 Przedsiębiorstwo Przemysłowo- Usługowe C.M.T. Snopek „Hotex” Sp.J. ul. Batalionów Chłopskich 57 A, 25-671 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


517.659,21


75 pkt


491.859.05


71pkt.

4 Przedsiębiorstwo „GRAMET” Sławomir Gray, ul. Kościuszki 116, 62-030 Luboń Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

…….

……

620 143,92

57pkt.5 P.W. „INSTAL-BUD” Waldemar Stelmach Krzyżanowice174 27-100, Iłża Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

606.591,36

64 pkt

437 794,6180pkt.

6 HEINICH-INVESTMENT, 25-112 Kielce, ul. Wapiennikowa10A Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

529 482,15

73 pkt

…………..

…….
7 Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż. Andrzej Król Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

389 295,00

100 pkt.

394 830,00

89pkt.
8 Zakład Instalacji Sanitarnych, Urządzeń Energetyki Cieplnej, ul. Kruszcowa 7/9, 25 – 705 Kielce
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.


…………..


……


445.220,39


79pkt.

9 P.P.H. „SAWOKX” Jan Wolak, Sp.j; ul. Olszewskiego 6b, 25 – 663 Kielce Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

564.710,53

68 pkt

515.637,33

68pkt.
10 F.U.” TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99, pok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

438.261,76

88 pkt

353.936,39

100 pkt.

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta:
- firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk dla Zadania Nr 1 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Firma za realizację przedmiotowego zamówienia podała kwotę 389 295,00 złotych brutto, słownie: trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych brutto.
- F.U.” TOMBUD” Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99, pok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna dla Zadania Nr 2 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru.
Firma za realizację przedmiotowego zamówienia podała kwotę 353.936,39 złotych brutto, słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy brutto.