ZAWIADOMIENIE

2012-11-22 0827
Art. czytany: 1153 razy

Łączna, dn. 20.11.2012 r.
T.6220.1.2011
Znak: T/7627/01/10ZAWIADOMIENIE

Na podstawie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.),

Wójt Gminy Łączna

zawiadamia, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 04.04.2011 znak: T6220.1.2011 T/7627/01/10 na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Miejsca Obsługi Podróżnych typ II wraz z budynkiem hotelowo-gastronomicznym i stacją paliw płynnych w miejscowości Występa, gm. Łączna przy drodze ekspresowej nr S7”
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z zebranym materiałem dowodowym w powyższej sprawie, strony mogą zapoznać się w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy Łączna, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do dnia 30.11.2012 r.
Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu inwestycji oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.