OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Przetarg Nieograniczony na Budowę budynku kotłowni

2012-12-11 1153
Art. czytany: 1221 razy

Łączna: Budowa budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka
Numer ogłoszenia: 502838 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 390284 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Łącznej, ul. Kamionki 60, 26-140 Łączna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2548960, faks 041 2548977.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku kotłowni ( XVIII kategoria obiektu budowlanego ) wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania, przyłączem kanalizacji sanitarnej, drogi dojazdowej wewnętrznej oraz przełożenie linii kablowej nn., na działce nr ewid.1003 w miejscowości Kamionki, obręb Czerwona Górka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie Nr 1 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi; 1. Branża - Architektura i konstrukcja ( symbol proj. 5,3-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Przełożenie linii kablowej ( symbol proj. 7-2/2012-02), 3. Branża - Sanitarna ( symbol proj. 6-2/2012-02), 4. Branża - Drogowa ( symbol proj. 9-2/2012-01), Zadanie Nr 2 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi; 1. Branża - Sanitarna, Projekt technologii kotłowni ( symbol proj. 6-2/2012-01), 2. Branża - Elektryczna, Projekt technologii kotłowni ( symbol proj. 7-2/2012-01).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.33.11.10-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie Nr 1 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane, inż. Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 461550,57 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 389295,00

Oferta z najniższą ceną: 389295,00 / Oferta z najwyższą ceną: 606591,36

Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie Nr 2 - w skład którego wchodzi budowa zgodnie z projektami budowlanymi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

F.U. TOMBUD Tomasz Grzybowski, ul. Rejowska 99, pok. 310, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 426879,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 353936,39

Oferta z najniższą ceną: 353936,39 / Oferta z najwyższą ceną: 620143,92

Waluta: PLN.