WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszy Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna

2013-01-08 1315
Art. czytany: 1447 razy

WÓJT GMINY ŁĄCZNA OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Stanowisko pracy:
Młodszy Referent ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna.

2. Wymagania niezbędne:
Spełnianie wymagań z art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Wymagania dodatkowe:
a) obsługa pakietów MS Office,
b) umiejętności organizacyjne, kreatywność, obowiązkowość,
c) preferowany kandydat z:
- ogólną znajomością spraw i zagadnień prawnych dotyczących zakresu
obowiązków lub stażem pracy na stanowisku związanym z realizacją podobnych zadań,
- wykształceniem wyższym – resocjalizacja.

4. Zakres obowiązków (czynności) na zajmowanym stanowisku:
1. przeprowadzanie analizy problemów związanych z uzależnieniami oraz sposobów ich rozwiązywania.
2. prowadzenie spraw związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii tj. m.in. :
 przyjmowanie i załatwianie wniosków o objęcie leczeniem osób uzależnionych od alkoholu.
 sporządzanie programów i harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 koordynowanie realizacji harmonogramów z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 sporządzanie sprawozdań i analiz finansowo-rzeczowych z wykonania programów i harmonogramów.
3. prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców miasta w zakresie problematyki uzależnień.
4. kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przestrzegania przepisów zawartych w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości i przeciw alkoholizmowi,
5. aktywny udział w pracach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

5. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
b) miejsce pracy: Urząd Gminy Łączna : Wydział Organizacyjno - Obywatelski,
c) po umowie na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony.

6. Wymagane dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) CV (życiorys),
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dyplomów (świadectw) potwierdzających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,
e) oryginał kwestionariusza osobowego,
f) oświadczenie o niekaralności,

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r Nr 223, poz. 1458 z późn. zm. )”.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko Młodszego Referenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Gminy Łączna” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu do dnia 21 stycznia 2013r. do godz. 15.00
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.uglaczna.bip.doc.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Mirosław Kopytek – Sekretarz Gminy
tel. 041 2548 961 , kom. 691 399 473 ”