Zarządzenie Nr 49 / 2012 Wójta Gminy Łączna z dnia 3 grudnia 2012 r

2013-02-08 1501
Art. czytany: 960 razy

w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok

Zarządzenie Nr 49 / 2012
Wójta Gminy Łączna
z dnia 3 grudnia 2012 r.


w sprawie : przeniesienia wydatków budżetu Gminy Łączna na 2012 rok


Na podstawie art. 30 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.257 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r Nr 157, poz 1240)
zarządzam, co następuje:


§ 1 Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących w budżecie Gminy Łączna na
2012 rok zgodnie z załącznikiem

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Łączna
Nr 49 / 2012 z dnia
3.12. 2012 r.
Zestawienie zmian w wydatkach budżetu Gminy Łączna w 2012 roku.

Dz. Rozdz. Grupa § Treść Zwiększenia Zmniejszenia
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 700,00 1 700,00
60016 Drogi publiczne gminne 1 700,00 1 700,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 700,00 1 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 000,00 2 000,00
71095 Pozostała działalność 2 000,00 2 000,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 000,00 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 040,00 1 040,00
75023 Urzędy gmin 740,00 740,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 740,00 740,00
4260 Zakup energii 740,00
4350 Zakup usług dostepu do sieci Internet 200,00
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 400,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 140,00
75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 300,00 300,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 300,00 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4300 Zakup usług pozostałych 300,00
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 400,00 400,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 400,00 400,00
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań 400,00 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00
4260 Zakup energii 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 100,00
Razem przenienienia 5 140,00 5 140,00