OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

2013-02-21 1322
Art. czytany: 1167 razy

„Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „WYSTĘPA-ZACHÓD” w ciągu drogi ekspresowej S7”

Łączna dnia 21.02.2013
Znak: T.6220.01.2013
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
i wystąpieniu do organów opiniujących
Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. –
o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) oraz w związku z art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Łączna
zawiadamia
o wszczęciu w dniu 31.01.2013 r. postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „WYSTĘPA-ZACHÓD” w ciągu drogi ekspresowej S7” na działkach nr ewidencyjnych:
Obręb 11 - Występa działki nr: 119/1, 120/1, 109/2, 137/12, 137/13, 137/7, 137/1, 138/1, 139/1, 140/1, 138/3, 139/3, 140/3, 141/1, 142/4, 142/5, 142/2, 142/3, 141/2, 140/4, 139/4, 138/4, 147/1, 148/1, 149/3, 149/4, 149/7, 149/8, 149/9, 149/5, 145/1, 143/1, 109/1, 144, 126/1, 127/1.

realizowanego przez: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Kielcach
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.
Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w dniu 21.02.2013 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skarżysku-Kamiennej
o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania powyższego przedsięwzięcia na środowisko.
Pouczenie
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Jednocześnie informuje się, że w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z zamierzeniami inwestora w przedmiotowej sprawie
w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.