OBWIESZCZENIE o wycofaniu wniosku

2013-03-07 1308
Art. czytany: 1382 razy

Łączna dnia 07.03.2013
Znak: T.6220.01.2013
OBWIESZCZENIE
o wycofaniu wniosku.
Wójt Gminy Łączna informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. do Urzędu Gminy
w Łącznej, za pośrednictwem pełnomocnika Stanisława Kamińskiego PRI „FART” Sp. z o.o. wpłynęło pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział
w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 43/45, 25- 950 Kielce o wycofanie wniosku
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia pn.: „Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „WYSTĘPA-ZACHÓD” w ciągu drogi ekspresowej S7”
W związku z powyższym mając na uwadze art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) wzywa się strony postępowania do wypowiedzenia się w zakresie sprzeciwu dot. wycofania w/w wniosku i umorzenia postępowania wszczętego w wyniku tego wniosku.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie
z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Pouczenie
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.
Ewentualny sprzeciw należy wnieść w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego obwieszczenia w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Gminy Łączna pok. nr 7 w godzinach pracy urzędu.

Treść niniejszego obwieszczenia zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez publikacje na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łączna, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz w pobliżu miejsca inwestycji.