OBWIESZCZENIE

2013-04-02 1505
Art. czytany: 1262 razy

Łączna dnia 29.03.2013
Znak: T.6220.01.2013

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
i w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

Wójt Gminy Łączna informuje, o podjęciu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zaprojektowanie i budowa Miejsca Obsługi Podróżnych kat. I „WYSTĘPA-ZACHÓD” w ciągu drogi ekspresowej S7”
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oddział
w Kielcach z siedzibą przy ul. Paderewskiego 43/45, 25- 950 Kielce w dniu 29.03.2013 r.
Zainteresowani mogą zapoznać się z treścią podjętej decyzji oraz z dokumentacją sprawy
w Urzędzie Gminy Łączna- Wydział Techniczny, pok. 7 w godzinach pracy urzędu.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Dane o przedmiotowym wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Wójta Gminy Łączna – nr karty 1/B/2013 – na internetowej stronie Urzędu Gminy: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.