OBWIESZCZENIE: „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd – Jęgrzna – Zajamnie na odcinku Jęgrzna – Zajamnie na długości odc. I 1241,15m, odc.II 431,30m”

2013-07-12 0850
Art. czytany: 1008 razy

Łączna, dnia 20.06.2013 r.
Znak: T/6220/03/2013OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. –
o udostępnieniu informacji o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227
z późn. zm.) oraz w związku z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), mając na uwadze opinie właściwych organów:
• Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach- postanowienia z dnia 23.05.2013 r., WOO-II.4240.166.2013.AJP.1, WOO-II.4240.166.2013.AJP.2
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej- opinia sanitarna z dnia 30.04.2013r., znak: SEV-4470/8/13

Wójt Gminy Łączna
informuje

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1516018 Gózd – Jęgrzna – Zajamnie na odcinku Jęgrzna – Zajamnie na długości odc. I 1241,15m, odc.II 431,30m” realizowanego przez Urząd Gminy Łączna, iż postanowieniem Wójta Gminy Łączna z dnia 18.06.2013 r., znak: T/6220/03/2013 na Gminę Łączna nie nakłada się obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Z treścią ww. postanowienia oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się
w Urzędzie Gminy Łączna, pok. 7 w godzinach pracy urzędu.
Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu inwestycji oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.