OBWIESZCZENIE: „Przebudowie drogi gminnej Nr 1516004 Klonów – Budy na długości ok. 1568,80m”.

2013-07-12 0855
Art. czytany: 1096 razy

Łączna, dn. 08.07.2013 r.
Znak: T.6220.04.2013


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. – o udostępnieniu informacji
o ochronie środowiska, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art.
10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Wójt Gminy Łączna

zawiadamia, że zebrane zostały dowody i materiały niezbędne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na
„Przebudowie drogi gminnej Nr 1516004 Klonów – Budy na długości ok. 1568,80m”.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z zebranym materiałem dowodowym w powyższej sprawie, strony mogą zapoznać się w Wydziale Technicznym Urzędu Gminy Łączna, pokój nr 7 w godzinach pracy Urzędu oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do dnia 23.07.2013 r.
Po upływie tego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody
i materiały.

Pouczenie
Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w miejscu inwestycji. oraz na stronie BIP Urzędu Gminy pod adresem: http://www.uglaczna.bip.doc.pl.
Skutek doręczenia następuje po upływie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszego obwieszczenia.